Vážení členovia vedenia SAK,

v prílohe vám zasielame link na otvorený list občanov SR vo veci disciplinárneho konania voči advokátovi JUDr. Petrovi Weisovi.

My občania ale aj zároveň klienti aj budúci klienti týmto otvoreným listom jednoznačne prejavujeme náš postoj a stanovisko k tomu, ako a akým spôsobom by mal advokát vykonávať svoje povolanie – slobodný výkon advokácie, ktorý znamená, že advokát koná v prospech klienta na ochranu jeho práv a právom chránených záujmov. JUDr. Peter Weis takto konal v súlade so zákonom o advokácii a súvisiacou legislatívou.

Žiadame vás aby ste v rámci disciplinárneho konania brali do úvahy aj tieto základné zásady výkonu advokáckej práce a poskytovania právnej pomoci. A teda žiadame, ako sme uviedli v otvorenom liste, aby bolo konanie voči JUDr. Petrovi Weisovi „zmietnuté zo stola“ ako neodôvodnené.

K dnešnému dňu je stav nás občanov, klientov, budúcich klientov: 12 758 a náš počet stále rastie.

Nakoniec, sme to my pre koho vykonávate činnosť advokáta a poskytujete právnu pomoc, z tohto dôvodu máme za to, že my a naše stanovisko by malo byť pre vás dôležité a rozhodujúce.

https://www.peticie.com/otvoreny_list_obanov_sr_vo_veci_disciplinarneho_stihania_judr_petra_weisa

By Roman