Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozornil v súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom na príslušné ustanovenia Trestného zákona:

V súvislosti s vojnovým ozbrojeným konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a výzvami na zapojenie sa do bojov na Ukrajine, považujem za potrebné upozorniť, že

• služba v cudzom vojsku, konaná bez povolenia, ako aj

• aktívna alebo pasívna účasť na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny (t. z. zoskupenia osôb organizovaného obdobne ako armáda, ktoré však nie je regulárnou armádou príslušného štátu) počas vojny na území iného štátu, sú za podmienok ustanovených v Trestnom zákone Slovenskej republiky trestné.

§ 392 Služba v cudzom vojsku

(1) Občan Slovenskej republiky, ktorý bez povolenia koná službu v cudzom vojsku, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

(2) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 počas vojnového stavu alebo vojny.

§ 419a Účasť na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu

(1) Kto sa počas vojny na území iného štátu aktívne podieľa na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, ktorá

a) verejne podnecuje na spáchanie trestného činu uvedeného v odseku 1,

b) požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní činu uvedeného v odseku 1,

c) poskytuje alebo prijíma znalosti metód alebo techník na výrobu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní alebo iných zbraní, škodlivých látok alebo iných nebezpečných látok alebo iných špeciálnych metód alebo techník určených k vedeniu boja na účely spáchania činu uvedeného v odseku 1, alebo

d) poskytne finančné alebo iné prostriedky, služby, súčinnosť alebo vytvorí iné podmienky na účely spáchania trestného činu uvedeného v odseku 1.

Na účely skutkovej podstaty trestného činu účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu podľa § 419a Trestného zákona, sa v súlade s § 435 Trestného zákona pod „vojnou“ rozumie:

a) medzinárodný ozbrojený konflikt alebo

b) zdĺhavý ozbrojený konflikt na území štátu medzi vládnymi orgánmi a organizovanými ozbrojenými skupinami alebo medzi takýmito skupinami navzájom s výnimkou vnútorných nepokojov a napätí, ako sú vzbury, izolované a ojedinelé akty násilia alebo iné akty podobnej povahy.

Maroš Žilinka – Generálny prokurátor SR

Zdroj

By Archa21