Voľné pokračovanie článku „Subvenčné podvody neziskovky chránené samosprávnym krajom„:

„… podľa dostupnej písomnej dokumentácie v roku 2020 bolo na Úrad Košického samosprávneho kraja doručených, alebo odstúpených viacero podnetov a oznámení na poskytovateľa sociálnych služieb ReSocia, n.o. …“ (list z 28.04.2021)

Podnetov bolo, ako sami písomne priznali, viacero. Keďže každý podnet musia štátne orgány prešetriť, v samotnom roku 2020 bolo zo strany Úradu KSK a MSVR SR / Ústredia MPSVR SR vykonaných viacero kontrôl na úroveň poskytovania sociálnych služieb a na nakladanie s finančnými prostriedkami. V podstate si kontroly od júla 2020 v neziskovke podávajú kľučky dodnes. Výsledky kontrôl – závery a zistenia sú však pred verejnosťou utajované. Dokonca až do takej miery, že si dovolili žiadateľovi na jeho žiadosť o sprístupnenie zápisníc zo všetkých vykonaných kontrôl písomne oznámiť, že v „danej organizácii kontroly nevykonávali“…

Prečo odmietli najčestnejšie osoby dbajúce o účelnosť a zákonnosť využívania našich daní poskytnúť zápisnice žiadateľovi? Pretože okrem vedenia neziskovky sú v panike aj úradníci, ktorí od roku 2007 štedro dotovali neziskovku a všetky upozornenia na to, že v neziskovke nie je takmer nič v poriadku, „zhadzovali zo stola“. Dnešné spoločné motto konania zloduchov zjednotených v strachu pred dôsledkami je: „Preboha, len nech sa k zápisniciam nedostane Milián!“. A tak svorne klamú, utajujú, zavádzajú, podvádzajú.

My však aj napriek tomu, že „kontroly neboli vykonané“, niektoré zápisnice k dispozícii máme. A sú zaujímavé.

Výsledky jednej kontroly z r. 2020 hovoria (závery kontroly – skrátené): „Finančnou kontrolou na mieste bol odkontrolovaný celkový objem finančných prostriedkov za r. 2019 a I. a II. Q. 2020 vo výške 1 051 068,56€. Zistených bolo 48 nedostatkov, z čoho boli zistené neoprávnene vyplatené finančné prostriedky za r. 2019 a I. a II. Q. 2020 vo výške 108 166,29€.“ Kontrolou bolo teda niečo zistené a bol vyvodený aj záver: „Prijímateľ je povinný vrátiť … časť poskytnutého finančného príspevku … celkovo vo výške 108 166,29€.“ Dokonca bol uvedený aj termín, dokedy tak má neziskovka urobiť: „… do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo preukázateľne zistené, že časť poskytnutého finančného príspevku bola použitá v rozpore so zmluvami, t.j. do 31.12.2020.

Ak niekoho zaujíma podrobný zoznam zistených nedostatkov, ako a kde došlo v neziskovke „k pochybeniam“ (výstižnejšie by bolo uviesť „k podvodom“), podrobný výpis zistených nedostatkov je tu – závery kontroly – podrobne.

Poznámka: Na lepšie pochopenie rozsahu mizérie v neziskovej organizácii musím uviesť, že nedostatkov pri prevádzkovaní je oveľa viac a oveľa vážnejších ako sú v zápisnici uvedené. Do zápisníc sa  totiž dostávajú iba nedostatky na úrovni menej vážnych až bezvýznamných. Vážnejšie a veľmi vážne nedostatky vo výsledkoch kontrôl nie sú uvádzané z dôvodu, že ich oficiálne zverejnenie by sa rovná priznaniu, že zo strany poskytovateľov finančných príspevkov a ich kontrolných orgánov ide o dlhodobé a totálne zlyhanie na úrovni kontroly. Zo strany vedenia neziskovky ide o absolútne nezvládnutie riadenia organizácie a jemne povedané zákonom nevyhovujúce nakladanie s pridelenými financiami. Vina je teda na oboch stranách. A tak všetci spoločne utajujú, klamú, nekonajú. keď majú konať…

Neziskovka teda mala do 31.12.2020 vrátiť neoprávnene použitú časť finančného príspevku vo výške 108 166,29€. Z prostredia neziskovej organizácie však vyšla jednoznačná odpoveď (mail): „Na výzvu, aby zaplatila neoprávnene použité verejné zdroje písomne oznámila, že uvedené financie nevráti.“ (mail) Wau. A dodnes ani nevrátili. A čo urobili orgány štátu, aby sa neoprávnene použité financie vrátili do štátneho rozpočtu?

19. apríla 2021 (necelé 4 mesiace po termíne splatnosti) som požiadal Ministerstvo práce o informáciu, či nezisková organizácia ReSocia, n.o. vrátila neoprávnene použitý finančný príspevok (mail). V odpovedi MPSVR SR oznámilo, že „… kontrolovaný subjekt uhradil dňa 23.12.2020 sumu 1 633,28 € … výška neoprávneného finančného príspevku k dnešnému dňu predstavuje 106 533,01 €.“ Do 16.06.2022, teda 18 mesiacov štátne orgány nevyvinuli žiadnu aktivitu, aby vymohli od neziskovej organizácie neoprávnene použité finančné prostriedky. (odpoveď), iba dňa 26.02.2021 odstúpilo spis Úradu vládneho auditu za účelom uloženia a vymáhania sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, kde je predmetný prípad vzhľadom na rozsiahlosť zistení súčasne v štádiu preverovania podkladov pred začatím správneho konania. (odpoveď).

15.03.2022 som opäť poslal žiadosť o poskytnutie informácie vo veci vrátenia neoprávnene použitej časti poskytnutého finančného príspevku (mail). Odpoveď? „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny neeviduje zo strany subjektu vrátenie poskytnutého finančného príspevku ani jeho ďalšej alikvotnej časti ku dňu 16.03.2022, čím výška neoprávneného finančného príspevku k tomuto dňu predstavuje 106 533,01 €.“

Z H R N U T I E :
Finančná kontrola prebehla, závery sú platné, neziskovka mala do 31.12.2020 vrátiť celkom 108 166,29€.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny k dnešnému dňu 18 mesiacov s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou nevyvíja žiadnu aktivitu, aby od neziskovej organizácie ReSocia vymohla zvyšnú časť neoprávnene použitej časti finančného príspevku vo výške 106 533,01€ a schováva sa za odstúpenie veci Úradu vládneho auditu dňa 26.02.2021.
Úrad vládneho auditu k dnešnému dňu, počas 16 mesiacov nebol schopný uložiť neziskovej organizácii sankciu za porušenie finančnej disciplíny  pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu.
P.S.: Odstúpenie spisu Úradu vládneho auditu za účelom uloženia a vymáhania sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu nie je vymáhaním zvyšnej čiastky neoprávnene použitej časti poskytnutého finančného príspevku v sume 106 533,01€.

Zdá sa, že vedenie ReSocia, n.o. požíva na úrovni MPSVR SR a na Úrade vládneho auditu výhody zvláštneho zaobchádzania, pretože MPSVR SR dodnes neprimälo ReSocia, n.o. vrátiť časť finančného príspevku a Úrad vládneho auditu dodnes ReSocia, n.o. neuložil snakciu za porušenie finančnej disciplíny. 

Ak si uvedomíme, že už 16. januára 2021 z prostredia neziskovej organizácie bol známy postoj: „Na výzvu, aby zaplatila meoprávnene použité verejné zdroje písomne oznámila, že uvedené financie nevráti.“ (mail), potom je zrejmé, že vedenie neziskovej organizácie požíva zvláštne privilégiá, ochranu kohosi, kto zťažuje / znemožňuje uplatnenie právomocí štátu voči organizácii. V tomto štáte sme si údajne pred zákonom všetci rovní… To isto.

Opýtame sa teda predsedu vlády Slovenskej republiky, prečo by mal čestný človek platiť dane, keď ich štát umožňuje rozkrádať a pred verejnosťou sa tvári, že vo veci ich vrátenia koná, ale vlastne nekoná, pretože vyhliadky na to, že by neziskovka mala financie vrátiť, sú v čisto teoretickej rovine.

článok je prevzatý zo stránky https://milian.sk

By Roman