Za stravu v školských jedálňach budú musieť rodičia priplatiť, ceny potravín stúpli.

Rodičia budú musieť pravdepodobne opäť siahnuť hlbšie do vrecka. Priplatia si za stravu v školských jedálňach. Takmer všetky potraviny totiž zdraželi, viaceré o 50 a viac percent, a kuchárky musia doslova pri príprave stravy pre deti čarovať.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) pracuje na reforme školstva realizovanej „zdola“.

„Vôbec po prvý raz sa na príprave zmien v učive podieľajú samotné školy a navyše ich aj pripomienkovala verejnosť, rodičia či žiaci,“ vyzdvihol Gröhling. „Naším cieľom je pripraviť moderné učivo hodné 21. storočia, v ktorom žiakov naučíme nielen si zapamätať informácie, ale vyhľadávať ich, pracovať s nimi, prepájať poznatky z rôznych predmetov a použiť ich v praxi,“ dodal minister.

Environmentálna výchova bude na školách povinná

Žiaci sa po novom budú učiť, ako môžu aktívne prispieť k riešeniu klimatických problémov. 

Aktivity priamo v prírode, projekty v miestnej komunite, vlastné bádanie či experimenty, ako zlepšiť ochranu životného prostredia. Reforma základného vzdelávania prinesie aj tieto zmeny.

Nový štátny vzdelávací program okrem zamerania sa na zlepšenie kritického myslenia a zlepšenie výsledkov v medzinárodných testovaniach prináša aj témy z oblasti environmentálnej a klimatickej výchovy. Kým doteraz bolo na rozhodnutí školy, do akej miery sa budú enviro témam venovať, po novom budú povinnou súčasťou vzdelávania.

Klimatické témy budú zahrnuté vo vzdelávacích oblastiach človek a spoločnosť a človek a príroda, teda presnejšie predmetov geografia, občianska náuka, chémia a biológia.

„Environmentálne cítenie a výchova sa musí stať našou prirodzenou súčasťou. To chceme dosiahnuť aj v zmene obsahu vzdelávania. Od memorovania prejdeme k zážitkovému vyučovaniu. Žiaci sa o ochrane prírody nebudú učiť naspamäť poučky, ale učitelia ich budú viesť k aktívnym riešeniam environmentálnych problémov,“ povedal Gröhling.

Žiaci sa podľa neho v triede nielen oboznámia s informáciami, ale budú ich vedieť pochopiť a následne využiť. „Je to spôsob, ako viesť novú generáciu k aktívnemu občianstvu, aby si mladí ľudia lepšie uvedomili, že svojou činnosťou môžu mať výrazný vplyv na životné prostredie a budúcnosť, v ktorej budeme žiť,“ poznamenal minister školstva.

Súčasťou vyučovania budú aj odborné diskusie medzi žiakmi, v ktorých bude základom argumentovať a reagovať na protiargumenty. „Vzdelávanie žiakov v environmentálnych témach je dôležitá súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu aj z pohľadu samotných mladých ľudí. Dôležité však je, aby si žiaci nielen osvojovali vedomosti o aktuálnych environmentálnych problémoch, ale aj chápali ich globálne súvislosti a získali spôsobilosti aktívne ovplyvňovať stav životného prostredia vo svojom okolí a aj v širšom meradle,“ doplnila riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

Zdroj: plus7dni

By Archa21