A najmä (mlčiacim) občanom Slovenska…

Na základe oboznámenia sa z rozhodujúcim právnym stavom po podpísaní „Zmluvy o obrannej spolupráci“ s USA (tzv. Defence Cooperatioin Agreement (DAC) za seba a za celú svoju rodinu vrátane blízkej, i tej širšej komunity ľudí na Slovensku – adresujem toto posolstvo s odkazom – potentátom, ktorí sa pod zmluvu (už) podpísali, i tým, ktorí už majú pripravené pero na jej podpis, POSOLSTVO tých :

 KTORÍ máme tie odžité „senecovské“ životné skúsenosti, ktoré vzišli z obludného deja vu, ktoré je pre Vás možno „zašlý dejepis“…
 KTORÍ sme zažili na vlastnej koži i na vlastné uši identické slová i činy suveréna, akurát len z inej svetovej strany…
 KTORÍ sme si odžili vierolomnosť záväzkov hegemóna, zabalených do „diplomatickej vaty“…
 a najmä – skrz „regulačný právny rámec“ „vojenskej zmluvy“, skutočnej až perfídnej hanebnosti tých, ktorí sa pod ňu podpísali…
 a v jej rámci osobitne skrz nehorázne, právne a morálne odsúdeniahodné pokrytectvo, ktorým falošne opíjate ľudí na Slovensku argumentami, ktoré sú určené ľuďom, ktorí nie vždy vedia „čítať“ právne texty, ktorí nie sú vždy schopní rozlíšiť právny význam doložky k zmluvy, vypovedaciu schopnosť (účinky) právnych viet v zmluve samej – v nemravnej snahe učičíkať verejnosť…

 i tí, KTORÍ možno nevedia dostatočne posúdiť možnú interpretáciu a vymožiteľnosť dohodnutých záväzkov – nie pre prípad „slnečných dní“ – ale pre prípad „krízových situácií“, kedy dochádza k eliminácií platnosti uzavretých (viacstranných) medzinárodných záväzkov (aj tej o nešírení jadrových zbraní..) – a k praktickému vzniku možnosti uplatniť práva americkej strany vyplývajúce jej z TEJTO zmluvy (ešte raz, z tejto zmluvy..); ešte raz – ktoré v regulačnom rámci tejto zmluvy možno uplatniť pre prípad sporých, krízových vojenských situácií …

  • aj pre prípad, že sa (v danej „krízovej situácií“) bude slovenská strana odvolávať na „doložku“ vo význame onej „onuce“, nemajúcej v medzinárodnom práve pre „krízové situácie“ (zdôrazňujem, že v prípade dvojstranných zmlúv) väčší význam ako – onen kus vojenského výstroja vojaka zašlých čias..
  • „doložky“ v úlohe (právne) bezvýznamného kusa papiera, ktorým chcela tá nevedomá (delegovaná) najvyššia „veliteľka“ ozbrojených síl na Slovensku (alebo až príliš dobre si vedomá..) zaslepiť oči ľuďom s vierou a túžbou (ešte) veriť…
  • aj s prihliadnutím na (nenáhodne) chýbajúcu, tak prepotrebnú – inú „doložku“ v tejto zmluve, na tú – inak štandardnú – u podobných dvojstranných zmlúv, ktorá rieši možné interpretačné SPORY prostredníctvom tretej osoby, rozhodcovského orgánu – pre ich v praxi možný a predpokladaný prípad; to už ale nie je nedbalosť, ba ani „úradnícka“ neschopnosť – ponechať riešenie sporov zo zmluvy na nerovno-vážny vzťah Slovenska s USA – to je už je vedomá rezignácia na ochranu štátnych záujmov – hraničiaca už so ZRADOU na výsostných postulátoch štátu a právach jeho občanov…

 KTORÍ možno nevedia celkom dobre rozlíšiť právnu bezvýznamnosť (vyhradenej) OZNAMOVACEJ povinnosti americkej zmluvnej strany k možnému vstupu a umiestneniu vojenského personálu a vojenského materiálu na vyhradené časti územia Slovenska – voči (nepriznanému) právu slovenskej zmluvnej strany na ich (suverénnu) KONTROLU..
 KTORÍ možno nevidia cez dymovú clonu predostieranej ekonomickej výhodnosti zmluvy reálie (skrytého) prvoplánového zámeru použitia „ohurujúcich“ 100 miliónov eur na rekonštrukciu slovenských vojenských letísk – výsostne na vlastné účely, na účely „technicky“ potrebného sprevádzkovania infraštruktúry – vyžadujúce si predom možnosť sprítomnenia vojenského technického a personálneho „kontigentu“ na Slovensku – čo rozmenené na drobné znamená, že občania Slovenska z tejto „oblbujúcej ekonomickej pomoci“ ani neuvidia, ani nepocítia na vlastnej koži – ani „konvertovaný cent“… Ani „zajtra“, ale ani po oných desiatich rokoch..
Seneca nás už naučil…

 KTORÍ si možno neuvedomujú, že pravdepodobnosť vypovedať prijatú zmluvu – „malým psom“ tomu väčšiemu „psovi“ – na základe lákavej návnady deklarovanej v zmluve po oných 10-tich rokoch – možno dať na roveň pravdepodobnosti nepodpísania tejto zmluvy „detašovaným“ vrchným veliteľom ozbrojených síl na Slovensku..

 KTORÍ na druhej strane vedia veľmi dobre posúdiť (tí s tou pamäťou) – aj ľavou, aj tou pravou hemisférou mozgu – čo znamená, a najmä aký reálny význam má zmluvná výhrada DOČASNEJ prítomnosti cudzej mocnosti na Slovensku, pravdaže okrem vyvolania „nepeknej“ asociácie na časy, o ktorých sme si mysleli, že sú už za nami
(a tí s tou pamäťou si ešte navyše aj pamätajú „miestoprísažné dušovanie sa“ Jamesa Bakera – ministra zahraničných vecí tejto „pravdovravnej krajiny“, ktoré dal v roku 1990 Gorbačovovi – že na území bývalých sovietskych „satelitov“, teda aj na Slovensku – nenahradí sovietsku prítomnosť – vojenská prítomnosť západnej aliancie …
Iste uznáte „reformátori“, že to bola VODA v KOŠI – či aj toto je konšpirácia.. ?
AKÝ je rozdiel v deklarovaní „záväzkov“ VČERA a DNES.. ?

 LEBO ešte novšia asociácia na Irak je (aj pre mladšiu generáciu) živšia ako už rokmi zapadaná pamäť na tie skoršie „skúsenosti“ – osobitne vo svetle nedávneho vyjadrenia toho bezcharakterného človeka, ktorí sa navždy zapísal do dejín Slovenska ako jeden z najväčších podliakov, aké Slovensko malo vo svojich štátnych dejinách, na DZURIDU, na jeho pravdu-obnažujúci výrok – „VTEDY ešte NEBOL ČAS POVEDAŤ ĽUDOM CELÚ PRAVDU“…
(v uvedenej „signifikantnej“ súvislosti – ide toho, čo sa podpísal mierou vrchovatou pod prelety amerických vojenských lietadiel cez územie Slovenska – s cieľom „humanitárneho“ bombardovania bývalej Juhoslávie – BEZ súhlasu BEZPEČNOSTNEJ RADY..)

 LEBO – je nad slnko jasnejšie, že americkej zmluvnej strane nejde ani DNES o pomoc Slovensku, ale o KUS ZEME, s ohromným strategickým (zemepisným) potenciálom, spôsobilým na dislokáciu nevyhnutných vojenských zariadení, ako „bázu“ na možné „medzipristátie“ (tankovanie) strojov určených na dodávku vojenských síl a prostriedkov „pre krízové situácie“…

 LEBO – v uvedenej súvislosti je pokrytecky až ohavné tvrdiť verejne – že tieto „vyhradené kusy slovenského územia“ – s výlučnou vojenskou a právnou „jurisdikciou“ – nemajú charakter „vojenských základní“ …

LEBO – keby toto všetko vedeli v plnej nahote, tak by námestia v slovenských mestách praskali vo švíkoch. PRETO sa pýtam(e), tak po dzurindovsky :
 kedy príde čas – povedať celú pravdu – v danom prípade…?
 LEBO máte našliapnuté – na podobnú historickú PARALELU – a na ZÁPIS do HISTÓRIE Slovenska – pán KORČOK, a s vami aj ten „vojenský sprostredkovateľ“, NAĎ, ktorý sa už ani netají svojím americkým „vierovyznaním“..
 A ani VY, ostatní prisluhovači (keď sme už pri histórií) sa nemôžete tváriť – ako postava PILÁTA, umývajúca si ruky, že VY na to nemáte vplyv..

NEZABUDNITE na to, LEBO ani MY nezabudneme na postavy, ktoré boli pri jednej z najväčších tragédií Slovenska, pri jednom z najhrubších spôsobov zneužitia moci, postavenia, zneuctenia toho najdôležitejšieho, čo Slovensko má – vlastnú štátnosť, zvrchovanosť – a s ňou súvisiacu SUVERENITU – ktorú ste pošliapali veľmi arogantným a bezohľadne špinavým spôsobom..

Môžem Vás za seba, za vlastnú rodinu i spomínanú blízku komunitu – že na mená tých, ktorí prekročili neakceptovateľným spôsobom najvyššie štátno-právne záujmy Slovenska – osobitne KORČOK , NAĎ, ČAPUTOVÁ – NEZABUDNEME po mnoho nasledovných generácií …
A ani na mená horlivých prisluhovačov tejto skrivodlivosti na štáte a na jeho občanoch, na čele s poslancami NR SR – J. KRÚPOM z OĽANO a P. OSUSKÝM zo SaS…
LEBO len a len zásluhou takých ako ONI, držiacich chrbát, a u mnohých ďalších poslancov držiacich ústa i tej mlčiacej časti verejnosti – si mohli dovoliť takto vazalsky, bez úcty k sebe a bez z úcty k ľudom na Slovensku – zneužiť právomoci verejných činiteľov a pošliapať práva v neprospech územnej zvrchovanosti štátu, jeho suverenity – a životných záujmov jeho občanov.
A, že nejde iba o nedbalosť pri formulovaní zmluvy – ale o vedomý úmysel – svedčí zvrhlá snaha využiť na „bezproblémové“ medzirezortné pripomienkové konanie – ČAS na Slovensku spätý s mimopracovnými aktivitami, časom na Slovensku ľudsky vzácnom, čas VIANOC…
PRETO tento ODKAZ ako celok berte – s vizitkou, že si Vás na Slovensku už nebudeme od tejto chvíle NIKDY vážiť, že si na Vás budeme pamätať už len ako na bezcharakterné figúry, ochotné „predať“ štát a jeho zvrchovanosť a suverenitu. U niektorých za osobné ambície, u niektorých za splácanie „predvolebných a volebných“ záväzkov…
PS :
Aby bolo jasné, rozumejte, že toto POSOLSTVO je ODKAZOM ľudí na Slovensku – majúci svojím obsahom i zámerom význam „občiansko-právneho stanoviska“ k podpísanej zmluve – TÝMI, VÁM, čo dnes píšete hanebné dejiny nášho štátu, Slovenska …


Nič viac, ale ani nič menej nemožno s ním spájať…
JUDr. Ladislav Kopál
(v zastúpení občanov Slovenska)