Obraciame sa na prezidentku Čaputovú s listom, v ktorom jej oznamujeme, aby zastavila podpis Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou USA.

My, občania Slovenskej republiky s podpisom dohody nesúhlasíme. Iniciovali sme petičnú akciu za referendum, o ktorom prezidentku informujeme a trváme na tom, aby podpis dohody odložila do doby ukončenia petičnej akcie za referendum.

Text a výzvu prezidentke zverejňujeme nižšie.

Kolektív Archa

OTVORENÝ LIST OBČANOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Hodžovo nám. 1

P.O. Box 128

810 00 Bratislava 1

V Bratislave dňa 02.02.2022

VEC: Požiadavka občanov Slovenskej republiky vo veci prejednávania a schvaľovania Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou USA

My, občania Slovenskej republiky,

sa na Vás obraciame so zásadným stanoviskom obsahujúcim vôľu väčšiny obyvateľov Slovenskej republiky, ktorá hovorí NIE vojnovým konfliktom a NIE Dohode o obrannej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou USA (ďalej len „dohoda“). V súčasnej eskalácii medzinárodných vzťahov a  hroziaceho vojenského konfliktu na Ukrajine, považujeme podpis dohody za otvorenú provokáciu a zdroj vojenského napätia.

Svoju vôľu a postoj k uzavretiu dohody a jej obsahu sme vyjadrili v hromadných pripomienkach v rozporovom konaní, ktoré v priebehu necelých štyroch dní podpísalo 23 tisíc občanov. Hromadné pripomienky boli riadne a včas doručené na MO SR. Napriek splneniu všetkých podmienok rozporového konania, MO SR ich arogantne nezaznamenalo do občianskych pripomienok a nebrali sa do úvahy.

Vaša interpretačná doložka, ktorá americkú stranu k ničomu nezaväzuje a nijakým spôsobom nemení štatút americkej strany vo vzťahu k vyššie uvedenému je len právne nezáväzným vyhlásením bez akéhokoľvek právneho záväzku rešpektovať suverenitu SR. Doložka neobsahuje žiadny nástroj kontroly dodržiavania Ústavy a zákonov SR. Činnosť armády USA vrátane kontraktorov a tretích osôb, napriek doložke bude zasahovať do všetkých oblastí života občanov na území SR bez akéhokoľvek právneho mechanizmu zo strany nášho štátu. Znenie dohody vylučuje suverenitu Slovenskej republiky a naše územie bude fakticky vyčlenené z nášho rozhodovania o vojenských a iných činnostiach cudzej armády.

Táto jednostranná a nevýhodná dohoda pre Slovenskú republiku je pre nás občanov neakceptovateľná, pretože nezaručuje obranu nás občanov, ale naopak stavia Slovenskú republiku do pozície okupovaného územia.

My, občania Slovenskej republiky, signatári petície, zásadne odmietame rozmiestňovanie, uskladňovanie a prepravovanie akýchkoľvek zbraní hromadného ničenia a akýchkoľvek útočných zbraní, ozbrojených skupín diverzného zamerania a výcviku obdobných ozbrojených jednotiek pre účely cudzej moci. Rozhodne, jednotne a zásadne odmietame použitie nášho vzdušného a pozemného  priestoru, vodných tokov na prepravu zbraní a vojsk cudzej mocnosti.

Odmietnutím tejto dohody by ste sa mohli hrdo postaviť k politickým predstaviteľom Nemecka, Maďarska ako aj Chorvátska, ktorí odmietajú vojnu a vyslanie svojich vojakov na územie tretieho štátu, ktorý nepatrí do NATO.

Pani prezidentka,

vyjadrite sa aj ako veliteľ ozbrojených síl k otázke premiestňovania, skladovania a použitia jadrových zbraní na našom území, nakoľko dohoda s USA ich použitie explicitne nevylučuje tým, že sa o nich ani nezmieňuje. 

Deklarujete, že „Vaša“ doložka vylučuje jadrové zbrane na území Slovenska, preto Vás žiadame o vyhlásenie referenda v zmysle  čl. 95 Ústavy SR o tejto otázke, čím potvrdíte, že presadzujete vôľu občanov Slovenska a nie inej moci. Zdôrazňujeme, že z titulu svojej funkcie nesiete zodpovednosť za osud občanov na našom území.

Dávame Vám na vedomie, že prebieha petícia s nasledovnou referendovou otázkou:

„Súhlasíte s tým, aby Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických vytvorila právny základ pre rozmiestnenie jadrových zbraní na území Slovenskej republiky?“

Petičné komisie našej občianskej iniciatívy po celom území Slovenskej republiky hlásia prvých 10 000 podpisov občanov a tým dávajú predpoklad na dosiahnutie požadovaného počtu podpisov nevyhnutných na vyhlásenie referenda. Podpísaním petičného hárku, príloha číslo 2, dáte zreteľne najavo svoj proslovenský postoj.

V zmysle čl. 95 ústavy SR Vás vyzývame, aby ste sa zasadili o odloženie rozhodnutia o prejednávaní tejto dohody NR SR do času vyhlásenia referenda.

Za občanov Slovenskej Republiky,

Ing. Jozef Halagačka, predseda petičného výboru

Prílohy: 2x

Príloha číslo 1: Pripomienky k obrannej dohode

Príloha číslo 2: Petičný hárok

Na vedomie: predseda NR SR

By Archa21