My, občania Slovenskej republiky odsudzujeme konanie SAK, ktorým začala disciplinárne konanie proti JUDr. Petrovi Weisovi za to, že sa mal údajne dopustiť disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácií a to konkrétne podľa § 18 ods. 3 zákona o advokácií, § 1 ods. 5 advokátskeho poriadku, § 38 advokátskeho poriadku a ods. 4 advokátskeho poriadku.

My občania Slovenskej republiky sa týmto v plnom rozsahu pripájame k priloženému listu Mgr. Radovana Hrádka a vyjadrujeme plnú podporu advokátovi JUDr. Petrovi Weisovi a zároveň zdôrazňujeme, že poskytovanie právnej pomoci a výkon advokátskej praxe JUDr. Petra Weisa bol a je v absolútnom súlade so všetkými zásadami slobodného výkonu profesie advokáta.

Žiadame Slovenskú advokátsku komoru a jej kompetentné orgány, aby prehodnotili svoje konanie v uvedenej veci a disciplinárne konanie bolo zmietnuté zo stola / ako je uvedené v liste Mgr. Radovana Hrádka / ako neodôvodnené.

Podpísať PETÍCIU môžete TU: www.peticie.com.

Posielame link na list pána advokáta Mgr. Radovana Hrádka:

By Archa21