Minimálna mesačná mzda sa zvyšuje na sumu 646 eur, minimálna hodinová mzda je v tomto roku vo výške 3,713 eura za hodinu. Pre určenie výšky príplatkov od januára 2022 pevnou sumou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vychádzalo z aktuálneho vzorca pre ich výpočet, pričom percentuálna výška príplatku sa rátala z minimálnej hodinovej mzdy platnej pre rok 2022.

Platí, že zmena minimálnej mzdy nemá vplyv na výšku príplatkov a ich suma sa oproti tomuto roku nemení. Výnimkou je príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku, ktorý je vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu – najmenej 3,713 eura za hodinu. Príplatky upravuje Zákonník práce.

Príplatok za prácu v sobotu

Zamestnanec má za prácu v sobotu nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura za hodinu. Zákonník práce umožňuje, aby zamestnávateľ, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa pracovalo pravidelne v sobotu, mohol dohodnúť na nižšej sume mzdového zvýhodnenia. Táto suma ale musí byť vo výške najmenej 1,61 eura za hodinu.

Príplatok za prácu v nedeľu

Zamestnanec má za prácu v nedeľu nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 eura za hodinu. Zamestnávateľ sa môže dohodnúť na nižšej sume mzdového zvýhodnenia. Táto suma ale musí byť vo výške najmenej 3,22 eura za hodinu.

Príplatok za prácu v noci

Za nočnú prácu sa považuje práca vykonávaná v čase medzi 22. až 6. hodinou. Podľa Zákonníka práce bude mať zamestnanec za prácu v noci v roku 2022 nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume najmenej 1,43 eura za každú hodinu nočnej práce. Platí to pre zamestnanca vykonávajúceho nerizikovú prácu. Zamestnanec vykonávajúci rizikovú prácu má nárok na mzdové zvýhodnenie vo výške 1,79 eura za hodinu.

Zdroj

By Archa21