Primátori a starostovia z okolia letiska Sliač nesúhlasia s obrannou dohodou Slovenska s USA a zvažujú petíciu za vypísanie referenda. Obávajú sa negatívneho dosahu zmluvy na kvalitu života obyvateľov. Zvýšený hluk z letiska, či negatívne dopady na životné prostredie. Nedôvera primátorov stredného Slovenska k obrannej dohode s USA stále pretrváva aj po jej podpise.

„Mrzí nás, že celý tento proces prebehol rýchlo, že nebol priestor na nejakú zásadnú diskusiu, ktorú by sme vedeli presunúť aj smerom k občanom,“ povedal primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Otázky primátorov sa týkali napríklad zotrvania civilnej časti letiska, možného umiestnenia jadrových zbraní, majetkovo-právnych záležitostí alebo environmentálnych dopadov či kompenzácií. Odpovede, ktoré dostali primátori z rezortu obrany, im nestačia. Žiadajú aj písomné garancie napríklad toho, že civilná časť letiska Sliač bude zachovaná aj po prílete stíhačiek F16.

„Ale zároveň sa nevzdávame myšlienky vyhlásenia referenda nami ako samosprávy. Podotýkam apolitické referendum. Ak dôjde k tomu, že to referendum reálne vyhlásime, tak potom oslovíme o spoluprácu všetky samosprávy v rámci Slovenska,“ uviedla primátorka mesta Sliač Ľubica Balgová. „Minister obrany nám ale prisľúbil, že do 14 dní sa stretneme a otázky, ktoré mu položíme, nám vysvetlí,“ uviedla.

„S odpoveďami na naše otázky, ktoré sme pred časom dostali od ministra obrany, nie sme spokojní,“ konštatoval primátor Nosko. „Trváme preto na tom, aby minister Jaroslav Naď prišiel na letisko s prezentáciou a písomnými odpoveďami. Pokiaľ v odpovediach identifikujeme problémy, ktoré môžu zásadným spôsobom zmeniť život obyvateľov v našom regióne, budeme zvažovať aj možnosť konania referenda,“ doplnil.

Portál Veci verejné zverejnil:

Oznámenie o konaní miestneho referenda mesta Sliač

Národná rada Slovenskej republiky

Poslanci Národnej rady SR

Námestie Alexandra Dubčeka 1

812 80 Bratislava 1

V Sliači 5. februára 2022

Vec:  Oznámenie o konaní miestneho referenda

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

obyvatelia mesta Sliač si Vám týmto dovoľujú oznámiť, že podľa ust. § 11a ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Sliač č. 01/2020 o miestnom referende, v meste Sliač bude uskutočnené miestne referendum s otázkou:

„Súhlasíte s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Sliač podniklo všetky zákonné opatrenia k tomu, aby zabránilo umiestneniu vojenskej základne Spojených štátov amerických na území letiska Sliač?“

Petíciu Iniciatívy pre Sliač v krátkom čase podpísalo viac ako 30 % oprávnených voličov, čím bola splnená zákonná podmienka pre vyhlásenie miestneho referenda. O úspechu petičnej akcie rozhodlo odhodlanie všetkých dotknutých občanov a ich podporovateľov, bez rozdielu veku, národnosti, vierovyznania a politickej orientácie. Máme informácie o rovnakých názoroch a iniciatívach obyvateľov ďalších dotknutých miest a obcí.

Dovolili by sme si Vás touto cestou upozorniť, že kladný výsledok miestneho referenda môže mať vplyv na schopnosť Slovenskej republiky plniť záväzky z predmetnej dohody, napríklad:

  • získavanie „potrebných slovenských oprávnení a povolení na takúto výstavbu, zmeny a zlepšenia, ktoré sa realizujú zo strany ozbrojených síl USA“ (článok 3. odsek 10 dohody),
  • plánovanie využívania „priestorov v okolí dohodnutých zariadení a priestorov“ (článok 3. odsek 11 dohody), alebo
  • zabezpečenie „dočasného prístupu a použitia zo strany ozbrojených síl USA a dodávateľov USA verejných pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk), ktoré nie sú súčasťou dohodnutého zariadenia a priestoru, vrátane tých, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou Slovenska, miestnych samosprávnych krajov alebo miestnych samospráv“ (článok 3. odsek 3, písm. a) dohody),
  • a ďalšie.

Proces prípravy dohody nezohľadnil základný princíp deľby správy vecí verejných medzi štátnu správu a samosprávu, ktorá bola úplne odignorovaná, pričom v prípade schválenia plnenie posudzovanej medzivládnej dohody predpokladá výrazné zásahy do práv a oprávnených záujmov obyvateľov mesta Sliač, ako aj obyvateľov okolitých miest a obcí. Opomenutie obyvateľov môže byť politicky zneužívané a môže tiež prispieť k nárastu nespokojnosti až extrémizmu.

Preto si Vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, dovoľujeme týmto požiadať, aby ste podporili odklad rokovania o vyslovení súhlasu s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických, a v prípade, ak sa pristúpi k hlasovaniu o vyslovení súhlasu NR SR s dohodou, aby ste sa hlasovania zdržali.

                                                                                                       Iniciatíva pre Sliač

Doslov:

Iniciatíva pre Sliač vznikla spontánne, aktivitou občanov mesta Sliač, ktorým záleží na Slovensku a pripájajú sa k nej nielen všetci podpísaní, ale má obrovskú podporu aj mimo Sliača, z ďalších obcí a miest, od jednotlivých občanov po celom Slovensku, dokonca aj Slovákov zo zahraničia. Iniciatíva pre Sliač je apolitická a zjednocuje všetkých občanov SR v jednej spoločnej veci, ktorou je mier a odpor voči prítomnosti cudzích vojsk a budovaní cudzích vojenských základní na území SR.

Je veľkým rozhorčením občanov, že sa rozhoduje o nich bez nich a ešte o tak závažnej otázke, kde najmä miestni obyvatelia sú úplne vynechaní zo všetkých procesov prípravy takejto zmluvy. Zmluva a jej dopady môžu mať zásadný vplyv na život obyvateľov a na celkový rozvoj mesta Sliač a jeho okolia. Tak dôležitá zmluva s tak závažnými dopadmi na Sliač a okolie ako aj SR vyžaduje väčšiu pozornosť, riadnu odbornú a verejnú diskusiu, najmä v kontexte historických udalostí „dočasných“ cudzích vojsk na území SR, na Sliači. Ľudia majú právo vedieť o možných rizikách a dopadoch na nich v súvislosti s predmetnou zmluvou. Treba si tiež uvedomiť, že nemať plnú kontrolu nad vojenskou základňou v tak koncentrovanom regióne (populácia, zástavba, infraštruktúra, atď.), akým je Banskobystrický kraj, Zvolenská kotlina, najmä súmestie Banskej Bystrice, Sliača, Zvolena a priľahlých obcí, je prinajmenšom nepochopiteľné, nehovoriac o zmluvou vytvorenej možnosti, ktorá je v súlade s dohovorom o nešírení jadrových zbraní, umiestnenia jadrového arzenálu na tomto území. Paradoxne práve takéto bilaterálne zmluvy umožňujú takto „nešíriť/šíriť“ jadrové zbrane. Okrem toho, že v zmluve je veľa nejasností ohľadne ústavnosti, suverenity, trestnoprávnej zodpovednosti, neexistencie arbitra, subjektívnej spravodlivosti, vzťahov s EU, zmluva nerieši mnoho dôležitých situácií, ktoré môžu reálne nastať a bude prekážkou pre možné lepšie alternatívy. A to nehovoriac o tom, že v zmluve nie je nič o záväzkoch v kontexte prezentovaných investícií zo strany USA, či samotnej obrane SR a ich občanov, skôr sú obavy, že predmetné územia sa stanú reálnym terčom možných útokov.  

Je preto nesmierne dôležité všetko súvisiace s predmetnou zmluvou riadne preskúmať, analyzovať všetky riziká a dopady na SR, najmä na dotknuté regióny ako aj riadne a s dostatočným časovým priestorom komunikovať a diskutovať všetky postupy, procesy a výsledky verejne. Je to nielen povinnosť, ale aj elementárna slušnosť v právnom demokratickom štáte. Nebol snáď boj občanov SR na námestiach za Slušné Slovensko v predchádzajúcom období skutočný, či iba zásterkou alebo len prostriedkom prístupu k moci?

Zároveň je nesmierne dôležité si uvedomiť, že téma cudzích ozbrojených vojsk na našom území je tak silná, rezonujúca a dotýka sa všetkých, že necitlivosť a nedostatok empatie voči občanom môže prispieť nielen k politickému zneužitiu, nárastu extrémizmu a nedôvery, ale až k pádu vlády. Aký bude potom reálny výsledok tej sľubovanej, ozajstnej zmeny a smerovania SR? Preto si dovoľujeme upozorniť na závažnosť témy, aby sa nezľahčovala a nepodceňovala celá situácia a brala veľmi vážne. Vždy je potrebné rešpektovať názor a vôľu občana, nakoľko moc pochádza od občanov, resp. jeho vôľa je prenesená na volených zástupcov.  

Pri aktuálnom politickom boji sa práve zabúda na toho najdôležitejšieho, na obyčajného slušného človeka – občana, ktorý bude znášať následky a dopady rozhodnutí dlhý čas, presahujúci volebné obdobia, a pre ktorého je najdôležitejšie mať zmysel existencie na Slovensku, najmä v kontexte budúcnosti svojich potomkov. Občan sa tu znovu dostáva na posledné miesto a mal by byť na prvom. Prosím, ukážme práve nový slušný prístup s ohľaduplnosťou voči občanovi, a že sa veci dajú robiť aj inak – slušne, riadne a profesionálne so všetkou odbornosťou. Ukážme, že nám na občanovi záleží, na jeho názore, postoji, vnímaní a nech sa necíti, že je potrebný len v jednom momente a to pri voľbách. Nedovoľme budúcnosti písať takéto negatívne dejiny,  ďalšie poškvrnené obdobia a vytvárať nové rozkoly v spoločnosti. Snažme sa ju zjednotiť. Aby sme sa nemuseli hanbiť za naše skutky alebo ľahostajnosť pred našimi vlastnými deťmi, či celými generáciami.

Za pochopenie ďakujeme!

Iniciatíva pre Sliač

Odkaz na PDF: Oznamenie-o-konani-referenda-Sliac

Zdroj: Veci verejné

By Archa21