Ny východe Slovenska imituje sociálnu prácu manažment neziskovej organizácie ReSocia, n.o. Sídlo je v obci Petrovce, v okrese Sobrance. Nezisková organizácia spadá pod registračnú a kontrolnú právomoc Úradu Košického samosprávneho kraja.

V súvislosti s uvedenou organizáciou sa ľudia bližšie poznajúci pomery panujúce v nej otvorene vyjadrujú ako o organizovanom zločine. Príznačné pre naše časy je, že hoci bežný človek vidí, že v tejto neziskovke nie je takmer nič v poriadku, orgány štátnej správy a kontrolné orgány pre sociálnu oblasť v SR nevidia na tejto organizácii nič zvláštne.

Ako to vlastne je? Kto má lepší úsudok – bežní ľudia alebo štátne inštitúcie vybavené kontrolnými právomocami? Posúďte sami.

Manažment neziskovej organizácie 2 roky po sebe (na roky 2019 a 2020) žiadal od Úradu Košického samosprávneho kraja finančný príspevok na prevádzku sociálneho zariadenia Domov na polceste v Sobranciach, pričom od mája 2018 v uvedenom sociálnom zariadení neziskovka neposkytovala sociálne služby žiadnemu klientovi. Vedenie neziskovky túto skutočnosť tajilo a každý mesiac od januára 2019 do decembra 2020 v informačnom systéme poskytovateľa finančného príspevku (Úrad KSK) vykazovalo, že v uvedenom sociálnom zariadení poskytuje sociálne služby jednému klientovi.

Keď som sa začiatkom roka 2021 túto skutočnosť dosvedel, začal som sa zaujímať:

  • 21.04.2021 požiadal som Úrad KSK (sociálny odbor a útvar hlavného kontrolóra) o preverenie informácie (dopyt – mail a príloha)
  • z Úradu KSK dostal 03.05.2021 odpoveď z 28.04.2021, že Úrad KSK neeviduje oznámenie o potenciálnom podvode pri vykazovaní prijímateľov sociálnej služby (list)

A tu sa začali diať zvláštne veci…

Na oficiálnej stránke Úradu KSK je informácia, že kompetentným vykonávať kontrolnú činnosť v registrovaných sociálnych zariadeniach je sociálny odbor (sken stránky z 12.12.2021) v súlade s dokumentom Usmernenie č. 2/2019 Metodika kontroly poskytovaných sociálnych služieb (usmernenie z 15.09.2019). Na moju žiadosť o preverenie informácie / overenie stavu veci / teda vykonanie kontroly v registrovanom sociálnom zariadení neodpovedal jediný oficiálne kompetentný sociálny odbor, ale „prijímacia kancelária Úradu Košického samosprávneho kraja“. Zvláštne? Nie! Iba úradníci na Úrade KSK začali čachrovať, pretože samotný sociálny odbor nebol ochotný všeobecne známy podvod zo strany neziskovky zakryť. Preto bola úlohou „zahrať vec do stratena“, odovzdaná mimo sociálny odbor. Odpoveď, že „neevidujú podnet v tomto ohľade“ nebola síce pravdivá, ale v súlade s potrebami Úradu. Vybavujúca osoba klamala – Úrad KSK evidoval niekoľko oznámení vo veci podvodu pri vykazovaní sociálnej služby skôr ako v decembri 2020, tu prikladám mail z 15.12.2020.

Nuž dobre.

Keď teda neevidujete oznámenie o potenciálne podvodnom konaní zo strany neziskovky voči Úradu KSK, tak som sa postaral o to, aby takýto podnet mali (mail 11.05.2021). Potvrdenie o prijatí môjho podnetu prišlo ešte v ten deň, ale jeho „vybavenie“ prešlo z „Prijímacej kancelárie Úradu“ na „Oddelenie organizačné, protokolu a zahraničných vzťahov“. Vybavujúca osoba však ostala tá istá (odpoveď na podnet 11.05.2021). Zo strany Úradu štandardne úradná, nič nehovoriaca odpoveď. A oznamovateľ môže čakať… Aspoň že potvrdili prijatie podnetu 🙂

Štandardná lehota na vybavenie veci je 30 kalendárnych dní. Úrad KSK podľa očakávania túto veľmi krátku lehotu nestihol využiť, resp. nekonal, 16.07.2021 som zaslal na sociálny odbor, osobe na Odd. organizačnom, protokolu a zahraničných vzťahov „vybavujúcej“ vec a hlavnému kontrolórovi Úradu KSK výzvu na konanie pred podaním trestného oznámenia (list). Hlavný kontrolór zareagoval a požiadal o doručenie podania na Útvar hl. kontrolóra (mail), čo som 19.07.2021 urobil (mail). V ten istý deň reagoval aj sociálny odbor (mail) s tým, že „kontrola v danom zariadení je naplánovaná v termíne od 30. týždňa do konca augusta 2021“.

Štandardný prístup úradníkov platených z našich daní – odpovedali sme Ti a teraz čakaj… Dal som im čas, počkal som si a keďzo strany Úradu KSK neprichádzala žiadna informácia, dňa 14.12.2021 som na Generálnu prokuratúru podal oznámenie o svojom podozrení na organizovanú trestnú činnosť zamestnancov štátnej inštitúcie (list). Súbežne som na Najvyšší kontrolný úrad SR poslal podozrenie na rozsiahle, dlhodobé porušovanie porušovanie zákonnosti, povinností zamestnancov štátnej inštitúcie (list). Moja nedôvera v štátne inštitúcie si vyžiadala poistiť podanie trestného oznámenia – 20.12.2021 som podal trestné oznámenie aj na Krajskú prokuratúru v Košiciach (list).

Po podaní trestných oznámení sa úradníci Úradu KSK konečne rozhýbali a 20.01.2022 mi doručili informáciu o výsledku kontroly v „predmetnom zariadení“ (list zo 17.01.2022). V liste Úrad KSK konštatoval, že nezisková organizácia ReSocia nepreukázala poskytovanioe sociálnej služby v predmetnom zariadení v období od 01.01.2019 do 31.12.2020 a za uvedené obdobie musí vrátiť prijatý finančný príspevok. Úrad KSK teda de facto potvrdil moje oznámenie, že zo strany neziskovky došlo k neoprávnenému vykazovaniu sociálnej služby (PODVOD) a od poskytovateľa finančného príspevku v rozpore s realitou bol klamaním pri každomesačnom vykazovaní sociálnej služby počas 2 rokov vylákavaný finančný príspevok.

  • poznámka – konštatovanie, že neziskovka musí vrátiť finančný príspevok vôbec nehovorí o tom, že Úrad KSK aj trval na jeho vrátení (viac info na konci tohto článku). Nielen na tomto prípade môžeme vidieť, že keď už je Úrad „dokopaný“ k tomu, aby preveril oznamované skutočnosti, podvodníci nie sú zo strany Úradu donútení vrátiť neoprávnene prijatý finančný príspevok.
  • tak som dňa 23.05.2022 požiadal Úrad KSK o informáciu či, kedy a ako vrátila nezisková organizácia Úradu KSK neoprávnene prijatý (podvodne vylákaný) finančný príspevok (mail). Na odpoveď čakáme…

Dňa 20.01.2022 sa ozval aj Najvyšší kontrolný úrad SR a listom mi dal na vedomie, že požiadal Úrad KSK o poskytnutie vysvetlenia NKÚ SR vo veci môjho oznámenie. NKÚ SR dal Úradu KSK termín na vyjadrenie do 31.03.2022.

  • do času písania tohto textu som zo strany NKÚ SR nedostal žiadnu informáciu o tom, aké vyjadrenie dostal NKÚ SR od Úradu KSK,
  • a tak som dňa 06.06.2022 mailom požiadal NKÚ SR, aby mi túto informáciu poskytol. Na odpoveď čakáme…

Na tomto prípade môžeme vidieť, že niektorí „slušní, čestní, výnimočne schopní“ jednotlivci, ktorými je štátna Slovenskej republiky prešpikovaná, vykazujú neskutočnú svojvôľu pri uplatňovaní zverených právomocí a neuveriteľnú drzosť voči občanom, ktorí štátnu správu a regionálnu samosprávu financujú svojimi daňami. Mnohí z týchto výnimočných jedincov bez hanby klamú. Na požiadanie svojich známych alebo z iných vlastných pohnútok zakrývajú očividnú trestnú činnosť, napomáhajú zločincom vyhnúť sa trestu. To ma privádza k myšlienke, či náhodou štátna správa SR nepracuje v prospech organizovaného zločinu.

Tento jeden prípad nie je zďaleka jediný. Vedenie neziskovej organizácie chránené úradníkmi, políciou, vyšetrovateľmi a prokuratúrou schováva za sociálnu prácu rozsiahle vykrádanie verejných zdrojov už najmenej 10 rokov. K vedeniu neziskovky patrí niekoľko bývalých vysoko postavených eštebakov a policajtov s rozsiahlymi, dodnes živými kontaktami, ktoré bohato využívajú na to, aby za svoju rozsiahlu trestnú činnosť neskončili v base. Zatiaľ sa im to darí, ale nie je všetkým dňom koniec. Vo zverejňovaní dôkazov o zločineckej podstate vedenia neziskovky budeme pokračovať.

článok je prevzatý zo stránky https://milian.sk

By Roman