Ako prvý ju podpísal chartista John Bok (foto).

Vznikla nová platforma proti covidovým obmedzeniam. Chartu 2022 zverejnili jej hovorcovia: profesor Jiří Baran a právnici Tomáš Nielsen a Henrich Rajchl. Cieľom je podľa nich predovšetkým zjednotiť skupiny, ktoré sa v posledných rokoch ozývajú proti obmedzovaniu slobody zo strany štátu. Prvým signatárom sa stal bývalý disident John Bok (76).

„V posledných dvoch rokoch u nás vzniklo množstvo aktivít a organizácií, ktoré proti týmto totalitným tendenciám aktívne vystupovali, avšak ich roztrieštenosť sa stala hlavnou príčinou neúspechu pri snahe o získanie dôvery časti českej spoločnosti, ktorá by mala dostatočnú silu tieto protidemokratické trendy zvrátiť. Cítil som, že je nevyhnutné sa aspoň pokúsiť o spojenie tých prúdov, ktorých odbornosť a kvalifikovanosť je úplne nespochybniteľná. Len takéto spojenie má potenciál osloviť podstatnú časť našej verejnosti, a dosiahnuť tak skutočné zmeny. A presne to je cieľom Charty 2022,“ hovorí právnik Jindřich Rajchl, hovorca Charty 2022.

Cieľom nového neformálneho združenia je predovšetkým spájanie osôb, ktorým záleží na dodržiavaní ľudských práv a upozorňovať na ich podľa združenia bezdôvodnú perzekúciu a dehonestáciu zo strany štátnej moci alebo verejnoprávnych médií. Združenie chce upozorňovať predovšetkým na konkrétne porušovanie práv a predkladať návrhy na ich ochranu.

„Česká republika stratila demokratickú orientáciu. Minulá aj súčasná vláda urobila kroky, ktoré potvrdzujú, že jej členom nejde o občanov, že sú úplne ľahostajní voči zásadám demokratického právneho štátu. To, čo zažívame, vnímam ako najväčšiu krízu ústavnosti najmenej od roku 1989. Je potrebné obnoviť chápanie demokratických princípov, obnoviť vládu práva a vrátiť sa k vzájomnému rešpektu medzi ľuďmi,“ uvádza právnik Tomáš Nielsen, hovorca Charty 2022.

Ten už v minulých mesiacoch proti zásahom štátu počas covidovej krízy aktívne vystupoval, keď na jeseň 2021 založil spolok Pro Libertate, ktorý združuje predovšetkým právnikov, ktorí podali niekoľko žalôb v súvislosti s vládnymi opatreniami proti covidu.

Profesor Jiří Baran je epidemiológ, ktorý sa zaoberal predovšetkým tropickou medicínou. V minulých mesiacoch obhajoval používanie Isoprinosinu proti covidu, ktorý sám prekonal. Český klub skeptikov Sysyfos mu za jeho publikácie o efektivite Isoprinosinu udelil v roku 2021 cenu Bludný koviďák.

Henrich Rajchl je advokát, ktorý bol v minulosti podpredsedom Futbalovej asociácie. V minulých mesiacoch organizoval demonštrácie proti koronavírusovým opatreniam. Tiež kandidoval na predsednícky post strany Trikolora, ktorý získala následne Zuzana Majerová Zahradníková.

CHARTA 2022

In dubio pro Libertate

Preambule

My, občané České republiky, s obavami sledujeme odklon společnosti od dodržování principů humanismu, demokracie a zákonnosti, které jsou zakotveny v Listině základních práv a svobod a v Ústavě České republiky.

Tendence zapomenout na závazek k budování společnosti založené na zásadách vzájemného respektu a tolerance, ohleduplnosti a solidarity, se počala projevovat v březnu roku 2020, kdy život v naší zemi plně ovládl virus SARS-CoV-2, a přetrvává i nyní, počátkem roku 2022. Pouhé dva roky stačily, aby společnost zapomněla, co musela snášet po dobu padesáti let minulého století, aby dovolila, že praktiky státní moci, které se zdály být pohřbeny na smetišti dějin, znovu spatřují světlo světa.

Listina základních práv a svobod zavazuje každého z nás chránit svobodu jednotlivce jako základní kámen svobodné společnosti, dbát o blaho každého člověka jako o prostředek k dosažení všeobecné spokojenosti a míru. k dosažení všeobecné spokojenosti a míru.

Majíce na vědomí útrapy, kterými lid této země prošel v minulosti, jsme vázáni povinností dodržovat základní zásady demokratického právního státu, z nichž vyzvedáváme zejména důslednou dělbu státní moci a dodržování zásady autonomie vůle každého člověka. Omezit svobodu myšlení a svobodu rozhodování není ve svobodné společnosti přístupné. Do Listinou zaručených práv a svobod jednotlivců nesmí státní moc zasahovat jinak, než Listina výslovně připouští. Pokud tak činí, musí tak navíc činit krátkodobě, minimalisticky s jasným, vážným, prokazatelným a přezkoumatelným odůvodněním. V pochybnostech státní moc zasáhnout nesmí – In dubio pro libertate (v pochybnostech ve prospěch svobody) k dosažení všeobecné spokojenosti a míru.

Blaha společnosti nikdy nelze dosáhnout na úkor blaha jednotlivců. Z naší i světové historie víme, že každý pokus o dosažení blaha jednotlivce prostřednictvím principu vyššího dobra skončil neúspěchem. Zdravé společnosti nelze dosáhnout jinak než tím, že ji budou tvořit zdraví lidé. A šťastné společnosti nelze dosáhnout jinak než tím, že ji budou tvořit šťastní lidé. Povinností státní moci není diktovat lidem, jak mají se svým životem a zdravím naložit, povinností státu je vytvořit takové podmínky, aby měl možnost převzít odpovědnost za svůj život a své zdraví každý sám.

V posledních dvou letech jsme byli svědky úkazu, který většina z nás dosud znala pouze ze studia historie. Státní moc uplatňuje politiku jedné pravdy a k upevnění své ideologie zneužívá nástrojů nejhorších – lidského strachu a skryté manipulace. Ty, kteří vyjádří odlišný názor, dehonestuje, nálepkuje a označuje za nepřátele společnosti. Restrikce uplatňuje nikoli proto, aby společnost ochránila, ale proto, aby ji ovládla.

Prožíváme období, kdy státní moc společnost rozděluje, namísto jejího stmelování. Období, kdy státní moc omezuje základní lidská práva a svobody a značná část společnosti to poslušně toleruje nebo dokonce schvaluje. Ocitli jsme se na rozcestí, na kterém se rozhoduje o budoucím směřování naší společnosti, a je pouze na nás, abychom se rozhodli, zda se vrátíme zpět k principům demokratického právního státu, nebo se vydáme cestou totality.

My, níže podepsaní občané České republiky, prohlašujeme, že za jedinou přípustnou cestu považujeme cestu demokracie, kde rozhoduje většina s respektem k právům menšiny a kde jsou důsledně respektovány principy, na nichž je vystavěna Listina základních práv a svobod.

Zdroj

By Archa21